Van Afvalwaterketen naar Watercyclus in 2050

De afvalwaterketen ontwikkelt tot een watercyclus waarbij alle partijen het fysieke systeem centraal stellen. Dat vraagt om samenwerking met partijen als drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en particuliere initiatieven. De samenwerkende partners laten zich inspireren door verdienmodellen en gaan flexibel en transparant om met investeringen. Gemeenten en Delfland gaan vanuit NAD steeds nauwer met elkaar samenwerken richting één faciliterende en kader stellende maatschappelijke onderneming. Die houdt regie op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus, maar laat ruimte voor initiatief en innovatie.

Het Netwerk Waterketen Delfland werkt op de korte termijn (2020) aan:

  • Minder sterke stijging van kosten van de keten. De ambitie voor de beoogde structurele regionale besparing bedraagt minimaal €10 miljoen voor het jaar 2020
  • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit van dienstverlening
  • Verminderen van de kwetsbaarheid van de keten.

Een groot deel van het gebied waar het NAD actief is, ligt onder zeeniveau. Tegelijk is het dichtbevolkte en dichtbebouwde gebied belangrijk voor het hele land, denk aan glastuinbouw en het bestuurlijk centrum van Nederland in Den Haag. Volksgezondheid, schoon water en het voorkomen van wateroverlast zijn cruciale gezamenlijke belangen, óók op de lange termijn. Neem hierbij ontwikkelingen op het vlak van:

  • klimaat (heviger neerslag en langere droogteperioden)
  • technologie (groeiende mogelijkheden voor energie- en grondstofwinning uit afvalwater)
  • maatschappij & bestuur (de behoeften van meer mondige en betrokken inwoners) en
  • economie & financiën (ook op lange termijn grip houden op de kosten)

en het wordt duidelijk dat aanpassingen en veranderingen noodzakelijk zijn.