Bestuursakkoord water

In het Bestuursakkoord Water van 2011 hebben het Rijk, Unie van Waterschappen (UvW), Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het IPO en de VEWIN afspraken vastgelegd voor samenwerking in de afvalwaterketen. Die samenwerking is nodig, want de afvalwaterketen krijgt in de toekomst te maken met grote klimaatopgaven, vervangingsinvesteringen en opgaven voor waterkwaliteit die niemand meer alleen kan oplossen. Bij niets doen zullen de kosten flink stijgen.

Het Hoogheemraadschap van Delfland en de 12 betrokken gemeenten startten in 2012 met de regionale uitwerking van dit akkoord. Dat leidde tot het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD): een netwerkorganisatie die op een bijzondere manier – met de Mutual Gains Approach – tot stand is gekomen. In 2016 traden de drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf toe tot het NAD.