Wat wij weten over (hergebruik van) effluent – onderzoek gebundeld

Wat is nodig om effluent te kunnen inzetten als proceswater, of voor irrigatie? Hoe krijgen we de concentratie gewasbeschermingsmiddelen omlaag? De kwaliteit en de mogelijkheden voor hergebruik van gezuiverd afvalwater worden volop onderzocht, door verschillende organisaties. Om de inzichten die we hiermee binnen het NAD opbouwen te ontsluiten en te voorkomen dat we dubbel werk doen, is er nu een lijst beschikbaar met onderzoeken waarbij kennishouders in onze regio betrokken zijn.

Initiatiefnemers van de lijst zijn Folmer van Schooneveld van het Hoogheemraadschap van Delfland en Michiel Niewold van Evides. “Kennis die voortkomt uit onderzoek naar effluent kan voor alle organisaties in het NAD interessant zijn”, zegt Folmer. “Voor ons als hoogheemraadschap is er alleen al een maatschappelijk belang bij: wij lozen gezuiverd afvalwater op de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. Dan moet je goed in beeld hebben wat de kwaliteit is van dat water. Daarnaast vindt er steeds meer onderzoek plaats naar de mogelijkheden om effluent slim te hergebruiken. Bijvoorbeeld in de industrie of tuinbouw en als mogelijke aanvullende bron voor zoet water. Vooral drinkwaterbedrijven zoals Dunea en Evides zijn hiermee bezig, maar er liggen kansen voor ons allemaal.”

 

Effluent als sluitstuk van de kringloop

Afvalwater draait al lang mee in de circulaire economie. Zo dient het cellulose als grondstof voor isolatiemateriaal, fosfaten voor kunstmest en biomassa voor brandstof. Maar het water zelf wordt voor het overgrote deel geloosd op rivieren, sloten en plassen die het uiteindelijk naar de zee brengen. Nu zoet water schaarser wordt en de kosten van de drinkwaterproductie stijgen, rijst nadrukkelijker dan ooit de vraag of effluent niet efficiënter in te zetten is. Folmer: “Een belangrijk doel van het NAD is om de kringloop te sluiten. In plaats van water weg te laten lopen naar de zee, waar het zout wordt, willen we het in ons gebied houden. Er lopen onderzoeken naar toepassingen als grondstof voor proces- of gietwater. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar mogelijkheden om het regionale watersysteem met effluent aan te vullen. Om zo de risico’s van droogte en verzilting te verminderen.”

 

Van elkaar leren

Als het lukt om de kwaliteit van effluent te bewaken en hergebruik op grote schaal succesvol toe te passen, zou dat de druk op het beschikbare zoetwaterverlichten. Voor inwoners en bedrijven betekent dit dat ze er ook in de toekomst op kunnen rekenen dat water uit de kraan vanzelfsprekend en betaalbaar blijft. Folmer: “Daarom is het belangrijk dat we nieuwe inzichten over kwaliteit en hergebruik van effluent delen en van elkaar leren. Onze inventarisatie, die we regelmatig gaan updaten, helpt daarbij. Er staan nu 12 lopende en recent afgeronde onderzoeken en onderzoeksprogramma’s op, inclusief doelstellingen, status, hoofdonderzoeker en aanspreekpunt binnen NAD. Het gaat om projecten van Hoogheemraadschap Delfland en Evides, maar bijvoorbeeld ook van koepelorganisaties als STOWA en de Alliantie Waterkracht. Zolang er maar NAD-collega’s bij betrokken zijn, want alleen dan is er binnen het NAD kennis aanwezig die verder gaat dan wat er al over gepubliceerd is. Zo zorgen we dat de mensen met kennis over het onderwerp elkaar weten te vinden.”

 

Meer weten?

De inventarisatie van effluentonderzoeken is verspreid binnen het NAD. Heb je dit overzicht niet ontvangen of wil je meer weten? Kijk dan op de website of neem contact op met Folmer van Schooneveld of met Maryse van den Heuvel, die dit project binnen Evides van Michiel Niewold overneemt.