OAS Harnaschpolder

Sinds de ingebruikname van de Afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder in 2006 is een groot deel van de Haagse regio voor de zuivering van het afvalwater afhankelijk van deze zuivering. Daarnaast is een deel van de gemeente Den Haag aangesloten op de AWZI-Houtrust. Vanuit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD) is de behoefte ontstaan om een Optimalisatiestudie Afvalwatersysteem (OAS) voor deze zuiveringskringen uit te voeren. De partijen die participeren in dit traject zijn: de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Westland, Delft, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Midden-Delfland en Zoetermeer en het hoogheemraadschap.

Doelstellingen

De geformuleerde doelstellingen zijn:

  • Het vergroten van inzicht in het afvalwatersysteem in relatie tot hemelwater, oppervlaktewater en grondwater.
  • Het beter kunnen maken van afwegingen voor beheer en onderhoud en nieuwbouw.
  • Het beter kunnen signaleren van problemen in het systeem.
  • Het onderbouwen van keuzes met betrekking tot de gevolgen van klimaatverandering.

Stand van zaken en aanpak

Onder begeleiding van bureau P2 is in 3 sessies ingegaan op de uitdagingen die er liggen en de na te streven doelstellingen. Vervolgens is duidelijk gemaakt wat nodig is om de doelstellingen te bereiken en tenslotte zijn concrete afspraken gemaakt over het vervolg. Voor het bereiken van de doelstellingen is een regionaal model van het afvalwatersysteem nodig. Om het model te kunnen maken is het belangrijk dat de data op orde is. Op dit moment wordt door alle partijen een slag gemaakt om de beschikbare en benodigde data op orde te brengen. Als de data op orde is zal het model worden gebouwd. Vervolgens zal eerst een stresstest voor wateroverlast worden uitgevoerd. Daarna zal het model indien nodig worden uitgebouwd en doorontwikkeld om de andere vragen te kunnen beantwoorden. Het inrichten van een gezamenlijk rekencentrum waarbinnen het databeheer en het beheer van het model behoort dan tot de mogelijkheden.

 Globale planning

  • Fase 1 (tm november 2019): uitvoeren klimaatstresstest
  • Fase 2 (Vanaf 2020): doorrekenen scenario’s en optimalisatiekansen
  • Fase 3 (vanaf medio 2021): beheerfase

Aandachtspunten

  • Het op orde zijn/compleet krijgen van de data van de verschillende organisaties.
  • Aanbesteding berekeningen en hiermee tijdig uitvoeren van de klimaatstresstest.

 

Harnaschpolder