Waterscan

De Waterscan is een methodiek die gebruikt wordt om te verkennen of de waterstromen in een bedrijf, op een bedrijventerrein of wijk meer circulair in te richten zijn. Het doel is het waterverbruik te verminderen en/of circulair te maken en de toegevoegde waarde (energie en grondstoffen) eventueel in het eigen proces of in de omgeving te hergebruiken. 

Stel je vraag aan Floor Huis in ’t Veld (procesmanager).
Versie: 31 mei 2021

Het verkrijgen van inzicht in de potentie van de waterscan. Op welke plekken kan de scan worden ingezet? Hoeveel bedrijven komen in aanmerking voor deze scan? Tevens kan een aanname gedaan worden wat de impact is op de omgeving en het waterverbruik/aanbod. 

 • Inzicht in de potentie van een waterscan 
 • Inzicht in bedrijven(-terreinen) die in aanmerking komen voor de scan 
 • Mogelijke impact op het watersysteem. Wat is de impact als men circulariteit doorvoert op basis van de waterscan adviezen? Wat is de potentiële (drink)waterbesparing, het effect op de afvalwaterstromen en zuivering? 
 • Positieve impact op energiebesparing en duurzaamheidsdoelstellingen 
 • Vermindering van grondstoffen- en energieverbruik en daarmee een positieve impact op duurzaamheid en economische voordelen. 

Minder sterke stijging van kosten van de keten 

 • Minder afhankelijk van de markt. Creëren eigen product. 
 • Circulaire initiatieven leiden tot besparingen in de waterketen. Verminderde drinkwatervraag en verminderd aanbod van afvalwater. 

Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit 

 • Specialisten kunnen adviseren over het verbeteren van het watergebruik, gekoppeld aan energie en grondstoffen. Bij individuele bedrijven en bij specifieke aandachtsgebieden (hotspots uit de klimaatstresstesten). 

Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen 

 • Gezamenlijk eigenaarschap van deze dienst, in te zetten in gemeentelijke watervraagstukken. 

Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water 

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN 

 • Geen schoon water in het riool 
  • Tijdens de scan wordt duidelijk welke soorten water er in een systeem gebruikt worden. Zo kan door o.a. meer transparantie en inbrengen circulariteit rioolvreemd water benoemd en geëlimineerd worden.  
  • Hoeveelheid rioolvreemd water neemt af met 1% per jaar (dat is naar inschatting circa 124.000 m3/jaar) 
 • Overstorten van rioolwater naar oppervlaktewater zoveel mogelijk beperken 
 • Regenwater zo veel mogelijk lokaal opvangen 
  • Door inzicht in de waterstromen in een gebied, kunnen we overschotten en tekorten op een juiste manier reguleren. Bijvoorbeeld regenwateroverschotten infiltreren in de ondergrond om dit tijdens hitte en droogte stress weer beschikbaar te maken. Hiermee wordt water lokaal opgevangen en vastgehouden in plaats van via het riool afgevoerd met mogelijk overstorten als gevolg. Met als gevolg overstorten. 
  • Hoeveelheid overstortend rioolwater blijft gelijk, ondanks toename piekbuien. 
 • Stimuleren van een gesloten energiecyclus 
  • Waterscan kijkt ook naar hergebruik van toegevoegde energie aan het water, bijvorbeeld door terugwinning / hergebruik van koude en warmte in het water 
 • Hergebruik zoetwater 
  • Het circulair maken van lineaire processen heeft als doel net hergebruik van zoetwater 
 • Besparing drinkwatergebruik 
  • De waterscan is er primair op gericht om bij grote watergebruikers een (drink)waterscan uit te voeren om de waterconsumptie terug te brengen of tot een minimum te beperken. 

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • NAD breed

Deelnemers aan het project: 

 • NAD-gemeenten 
 • Hoogheemraadschap van Delfland 
 • Drinkwaterbedrijven Evides en Dunea

Contactpersoon (trekker) 

 • Ruben Wentink