Prognoses

Het doel van dit project is om gegevens over waterkwantiteiten (waaronder drinkwaterverbruik en hemelwaterafvoer) binnen de waterketen beter in kaart te brengen. De waterkwantiteitsgegevens van drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschap kunnen zoo beter op elkaar worden afgestemd, beleidskeuzes kunnen beter worden onderbouwd en prognoses worden betrouwbaarder.

Stel je vraag aan Peter Biever van Evides Waterbedrijf.
Versie: 12 mei 2021

Het doel van dit project is om gegevens over waterkwantiteiten (waaronder drinkwaterverbruik en hemelwaterafvoer) binnen de waterketen beter in kaart te brengen. De waterkwantiteitsgegevens van drinkwaterbedrijven, gemeenten en waterschap kunnen zoo beter op elkaar worden afgestemd, beleidskeuzes kunnen beter worden onderbouwd en prognoses worden betrouwbaarder.

Dubbel werk voorkomen – Door gezamenlijk op te trekken.
Inzicht in de gehele waterstroom – Door uitwisseling van waterkwantiteitsdata.
Betrouwbaardere prognoses – Door met dezelfde inputdata te werken en de modellen op elkaar aan te sluiten.
Gezamenlijk uitwerken van relevante scenario’s, bijvoorbeeld: 

 • Bevolkingsgroei / grootte huishoudens 
 • Drinkwaterverbruik per persoon 
 • Klimaat/droogte 

Minder sterke stijging van kosten van de keten 

 • Minder werk door gezamenlijk oppakken van de prognoses 
 • Beter inzicht in de toekomstige waterstroment.b.v. investeringskeuzes 

Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit 

 • Beter inzicht in waterstromen van de andere partners 

Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen 

 • Meer samenwerken door gezamenlijk oppakken van de prognoses 

Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water 

 • Doorrekenen scenarios om beleidskeuzes te onderbouwen 

KPI’s Kwaliteit 

 • Goede levering van drinkwater in het gebied 
 • Besparing drinkwatergebruik

KPI’s kwetsbaarheid 

 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie 
 • NAD-partners hebben een gezamenlijk NAD Dataplatform en stellen hun gegevens beschikbaar 

De prognoses van Hoogheemraadschap van Delfland worden als basis gebruikt, het project omvat dus het gehele NAD-gebied. 

Deelnemers aan het project: 

 • Hoogheemraadschap van Delfland, Dunea, Evides, Zoetermeer, Rijswijk

Agendaleden: 

 • Den Haag, Leidschendam Voorburg, Midden-Delfland

Contactpersoon (trekker) 

 • Peter Biever (Evides Waterbedrijf)