Menskracht in de Waterketen

Menskracht in de waterketen is een belangrijk project in de samenwerkingsagenda van het NAD.  Het doel is om via het netwerk NAD bij te dragen aan de vermindering van de kwetsbaarheid van de waterketen.  We merken uit de resultaten van de monitor NAD en uit de interviews en gesprekken dat er een oplopend structureel personeelstekort is voor de uitvoering van de waterketentaken. Door de toename van klimaatadaptatieve maatregelen  en de bouwopgaven van gemeenten in de regio,  neemt dat tekort alleen maar toe.

Het NAD heeft op 14 juni en 20 september 2022 twee bijeenkomsten met managers en HR adviseurs georganiseerd. Uit de goed bezochte bijeenkomsten hebben de deelnemers een zes acties geformuleerd die met netwerken, communicatie en tijdelijke en structurele uitwisseling en inzet van via het NAD  te maken te maken hebben.  In het najaar 2022 bespreken de managers van de NAD deelnemers deze acties en wordt hen gevraagd om te prioriteren en na te denken op welke manier het netwerk uitwerking organmiseert.

Stel je vraag aan Wouter van Kleef van gemeente Zoetermeer.
Versie: 28 sept 2022

In de regio wordt de bezetting van sleutelposities in de waterketen als kwetsbaar gezien. In 2020 is de situatie licht verbeterd ten opzichte van 2019. Het is diverse gemeenten gelukt om vacatures (deels) op te vullen. Nog altijd is 14% van de vacatures niet ingevuld. De grotere organisaties zoals Hoogheemraadschap van Delfland en de gemeente Den Haag hebben minder moeite met het invullen van vacatures. 

Het algemene doel voor nu is om te verkennen hoe we deze kwetsbaarheid gezamenlijk kunnen oplossen. En daarbij om invulling te geven aan de volgende concrete speerpunten: 

 • Verrijking met inbreng en competenties van studenten en trainees 
 • Gezamenlijk inhuur/gezamenlijke specialistische medewerkers aantrekken en in dienst nemen 
 • Expertisepool personeel water. 

Een voorstel om nieuwe medewerkers te interesseren en te werven voor een functie in de (afval)watersector met name in de NAD-Regio. 

Het NAD en de deelnemende partners zorgen voor voldoende instroom van specialisten en zoeken naar het samen invullen van specialistische functies. De watersector in de regio Delfland biedt een aantrekkelijk perspectief. We profileren ons als regio en benadrukken de diversiteit in taken, schaalgrootte en organisatiecultuur daarbij als voordelen. 

 • Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen

Indirect aan: 

 • Minder sterke stijging van kosten van de keten 
 • Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit 

 

KPI KWETSBAARHEID 

 •  De onderbezetting wordt verminderd naar 5%, in 7 jaar 12 extra medewerkers 
 • Sleutelposities zijn bezet 
 • NAD is een volwaardige netwerkorganisatie

Er zijn geen witte vlekken in de bezetting van sleutelposities. Dit wordt bereikt door aanpassingen in de formatie en/of door samenwerking binnen de regio. Medewerkers kunnen elkaar vervangen. 

Schaalniveau: NAD breed

Deelnemers aan het project: 

 • Floor Huis in t Veld, NAD (procesmanager) 
 • Wouter van Kleef, Zoetermeer (projectleider / Ketenregisseur)

Klankbord: 

 • Marjan Wedemeier, Hoogheemraadschap van Delfland (afdelingshoofd, ervaring met HRM) 
 • Kees van Schieveen, Pijnacker-Nootdorp (teamleider) 

Contactpersoon (trekker) 

 • Wouter van Kleef, gemeente Zoetermeer