Indirecte lozingen

Het Besluit Lozen Buiten Inrichting (BLBI) regelt de lozingen die niet door een activiteitenbesluit gedekt zijn. Het gaat hierbij om lozingen uit bronneringen, bodemsaneringen en warmte-koude -installaties. 

Stel je vraag aan Sjaak Clarisse van de gemeente Delft.
Versie: 2 juli 2021

Het doel van dit project is om de lozing van stoffen op het vuilwaterstelsel, die de doelstelling van het NAD tegenwerken, beter te reguleren. We willen gezamenlijke afspraken over de kwaliteit van het te lozen water en over de handhaving. 

Als resultaat willen we: 

 • Een procedure (maar ook duidelijkheid daarover en de eenduidige toepassing ervan) om de vergunningsverlening gestroomlijnd te laten verlopen, waarin ook zo veel mogelijk afspraken vastliggen over de kwaliteit van het te lozen water. Voor hemelwaterafvoer (HWA) gelden dezelfde lozingsnormen als oppervlaktewater. Dit moet worden opgenomen in gemeentelijk beleid. In de vergunning vermelden dat conform wet uitgevoerd moet worden. 
 • Een systeem waarbij de geloosde kubieke meter wordt bijgehouden. 
 • Retourbemaling van WKO’s. 
 • Handhaving ingeregeld.  
 1. Het lozen van minder water 
 2. Het lozen van water beter te reguleren om overlast te voorkomen 

KPI’s Kwaliteit 

 • Afvalwater van panden wordt ingezameld 
 • Beperken knelpunten in de water- en luchtkwaliteit vanuit de riolering en gemalen 
 • Beperken van het aantal milieu-incidenten van ongezuiverd afvalwater naar de omgeving 

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • Enkele partners

Deelnemers aan het project:

 • Gemeente Delft 
 • Gemeente Rijswijk 
 • Gemeente Pijnacker- Nootdorp 
 • Gemeente Den Haag 
 • Gemeente Zoetermeer 
 • Hoogheemraadschap van Delfland 
 • Omgevingsdienst Haaglanden 

Contactpersoon (trekker) 

 • Sjaak Clarisse (Gemeente Delft)