Indirecte lozingen (ondiep grondwater)

groen-vinkje

Project is afgerond.

Het Besluit Lozen Buiten Inrichting (BLBI) regelt de lozingen die niet door een activiteitenbesluit gedekt zijn. Het gaat hierbij om lozingen uit bronneringen, bodemsaneringen en warmte-koude -installaties.

De afspraken die nu zijn vastgelegd, stroomlijnen het meldings- en vergunningsproces. Een stroomschema van het nieuwe proces vind je hier. De projectgroep heeft hiermee haar werk afgerond. Elke gemeente kan de afspraken gaan uitvoeren en zorgen zij voor meer toezicht en handhaving. Voor meer informatie kun je terecht bij Sjaak Clarisse.

Versie: 26 juni 2022

Artikel: Gemeenten verstevigen grip op indirecte lozingen

In Delft, Den Haag en Rijswijk zorgen indirecte lozingen, vooral door kantoorgebouwen en bij werkzaamheden, van tijd tot tijd voor overbelasting van het rioleringsstelsel en andere problemen. Dat heeft ook te maken met onduidelijkheid over procedures rondom meldings- en vergunningsplicht, waardoor de gemeenten deze lozingen niet goed in beeld hebben. Reden om met de omgevingsdienst om de tafel te gaan en heldere afspraken op te stellen. Lees verder.

Eindrapport vooronderzoek Indirecte bedrijfslozingen

21 november 2022

Als vervolg op dit project is het NAD de afgelopen periode aan de slag gegaan met het onderwerp indirecte bedrijfslozingen. Op het gebied van de uitvoeringstaken van indirecte bedrijfslozingen zijn meerdere uitvoeringsdiensten betrokken. Het Kernteam van het NAD heeft de opdracht gegeven om

 • na te gaan hoe de beleving van de uitvoerende partijen in het reguleringsproces zich tot elkaar verhouden en
 • waar de overeenkomstige behoefte liggen voor een gezamenlijke aanpak in het uitvoeringsproces van indirecte bedrijfslozingen.

Dit onderzoek is afgerond en je kan hier het definitieve onderzoek lezen. Het kernteam gaat nu kijken hoe de aanbevelingen uit het onderzoek concreet kunnen worden, bijvoorbeeld door het starten van een nieuw NAD project.

Het doel van dit project is om de lozing van stoffen op het vuilwaterstelsel, die de doelstelling van het NAD tegenwerken, beter te reguleren. We willen gezamenlijke afspraken over de kwaliteit van het te lozen water en over de handhaving. 

Als resultaat willen we: 

 • Een procedure (maar ook duidelijkheid daarover en de eenduidige toepassing ervan) om de vergunningsverlening gestroomlijnd te laten verlopen, waarin ook zo veel mogelijk afspraken vastliggen over de kwaliteit van het te lozen water. Voor hemelwaterafvoer (HWA) gelden dezelfde lozingsnormen als oppervlaktewater. Dit moet worden opgenomen in gemeentelijk beleid. In de vergunning vermelden dat conform wet uitgevoerd moet worden. 
 • Een systeem waarbij de geloosde kubieke meter wordt bijgehouden. 
 • Retourbemaling van WKO’s. 
 • Handhaving ingeregeld.  
 1. Het lozen van minder water 
 2. Het lozen van water beter te reguleren om overlast te voorkomen 

KPI’s Kwaliteit 

 • Afvalwater van panden wordt ingezameld 
 • Beperken knelpunten in de water- en luchtkwaliteit vanuit de riolering en gemalen 
 • Beperken van het aantal milieu-incidenten van ongezuiverd afvalwater naar de omgeving 

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • Enkele partners

Deelnemers aan het project:

 • Gemeente Delft 
 • Gemeente Rijswijk 
 • Gemeente Pijnacker- Nootdorp 
 • Gemeente Den Haag 
 • Gemeente Zoetermeer 
 • Hoogheemraadschap van Delfland 
 • Omgevingsdienst Haaglanden 

Contactpersoon (trekker) 

 • Sjaak Clarisse (Gemeente Delft)