NAD Gemalenbeheer

Het NAD Gemalenbeheer voert voor de gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp het beheer en onderhoud uit aan de gemalen, persleidingen en hoofdposten. Ook aanverwante objecten zoals afsluiters, geurfilters en dergelijke vallen onder de verantwoordelijkheid van NAD-gemalenbeheer. Dit alles is vastgelegd in een Centrumregeling en Dienstverleningsovereenkomsten. 

In de basis bestaat het werk uit: 

 • Het 24/7 monitoren via hoofdposten en verhelpen van meldingen en storingen 
 • Dagelijks uitvoeren van preventief en correctief onderhoud  
 • Jaarlijks groot onderhoud conform planning 
 • Periodieke elektrische en mechanische keuringen (NEN3410, BRL14020) 
 • Gegevensbeheer en data-analyse

Stel je vraag aan Alexander Odijk
Team-Coördinator NAD Gemalen Beheer
(Gemeenten Delft, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp)

 

De groep is opgezet om de kennis en kunde omtrent de gemalen, persleidingen en aanverwante objecten bijeen te brengen en te behouden. Door kundig beheer en onderhoud wordt het stedelijk afvalwater afgevoerd via het riooltransportsysteem (zorgplicht afvalwater); zonder problemen, zo min mogelijk merkbaar voor bewoners en tegen zo laag mogelijke kosten.  

We gaan bovenstaand doel bereiken door het opzetten van een professionele organisatie die is toegerust om de huidige en toekomstige problematiek rondom de gemalen, persleidingen, hoofdposten en aanverwante objecten het hoofd te bieden. We focussen ons op het leveren van kwalitatief hoogwaardig en innovatief werk. Zodat we een goed functionerend afvalwatertransportsysteem creëren en een echt kenniscentrum kunnen zijn en blijven voor de gemeenten en eventuele toekomstige partners. 

Voorbeelden van activiteiten die we daarvoor willen ontplooien zijn: 

 • Het efficiënt en kundig monitoren van gemalen, verhelpen van meldingen en storingen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. 
 • Werkprocessen uniformeren en verduidelijken, met daarbij een prominente rol voor gegevensbeheer en data-analyse. 
 • Toewerken naar risico-gestuurd beheer waarbij de overweging om een object te repareren of vervangen niet bepaald wordt door de leeftijd, maar het risico op disfunctioneren en de kosten. 
 • Gemeenten adviseren over beleid en investeringen. 
 • Volgen van cursussen en training ‘on-the-job’ 

Met de doelen van NAD gemalenbeheer sluiten we aan op de doelen die NAD-breed worden nagestreefd. Wel is daar voor ons een volgorde in prioriteit in te maken: 

 • Kwetsbaarheid verminderen (kennis en kunde bijeenbrengen en behouden)  
 • Kwaliteit verhogen (de prestaties van het systeem verbeteren) 
 • Kosten besparen (efficiency-voordelen behalen, door bijv. uniformering van materiaalgebruik, gezamenlijke inkoop etc.)

In de praktijk zullen activiteiten die worden uitgevoerd veelal meer dan één doel dienen. 

Voor NAD gemalenbeheer zijn op dit moment de volgende KPI’s opgesteld (zie NAD doelmonitor): 

 • Storingen grote- en gebiedsgemalen: reductie van minimaal 2% per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 • Storingen minigemalen buitengebied: reductie van minimaal 2% per jaar ten opzichte van het voorgaande jaar. 
 • Storingen tunnelgemalen, overige gemalen, peilbemaling: gelijkblijvend.

Een storing is gedefinieerd als het niet verpompen van water door het gemaal. Herhalingsstoringen in de tijd dat het gemaal niet werkend is gekregen tellen niet mee. Ook buitenbedrijfstellingen voor onderhoud tellen niet mee. In het geval de oorzaak in de persleiding ligt, geldt dit als één storing, ondanks het feit dat meerdere gemalen mogelijk geen water verpompen (vaak draaien ze wel, maar verpompen weinig of geen water en is sprake van een hoogwatermelding). 

In de praktijk is gebleken dat deze definitie wel vrij goed benaderd kan worden, maar dat er ruimte is voor optimalisering. Bijvoorbeeld is uit de basisgegevens op dit moment onvoldoende af te leiden of de oorzaak in de persleiding ligt. Dit gaat in het kader van verbetering van gegevensbeheer / data-analyse opgepakt worden. Mogelijk zullen de KPI’s daarmee ook nog gaan veranderen. 

Daarnaast draagt NAD gemalenbeheer bij aan de NAD-brede (K)PI’s zoals ten eerste het verminderen van de kwetsbaarheid in kennis en bezetting. Ten tweede het verbeteren van de kwaliteit door gemaalstoringen te voorkomen of op tijd te verhelpen. Hierdoor verminderen de overstorten van rioolwater naar oppervlaktewater, verloopt de afvoer van afvalwater betrouwbaar en worden milieu-incidenten en andere knelpunten in water- en luchtkwaliteit beperkt. En ten derde zorgen efficiency-voordelen voor vermindering van (meer)kosten. Wat een positieve impact op rioolheffingen en zuiveringsheffingen heeft. 

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • Enkele partners

Deelnemers aan het project: 

 • Delft 
 • Leidschendam Voorburg 
 • Pijnacker-Nootdorp

Contactpersoon (trekker) 

 • Pijnacker-Nootdorp