Bundelen onderzoek hergebruik effluent

groen-vinkje

Project is afgerond.

Onderzoeken hoe effluent van de rioolwaterzuiveringen van het Hoogheemraadschap van Delfland als aanvullende zoetwaterbron kan dienen.

Lees hier het artikel ‘Wat wij weten over (hergebruik van) effluent – onderzoek gebundeld‘.

Download hier het overzicht met de onderzoeken.

Stel je vraag aan Maryse Stanišić van Evides Waterbedrijf.
Versie: 30 september 2022

Onderzoeken hoe effluent van de rioolwaterzuiveringen van het Hoogheemraadschap van Delfland als aanvullende zoetwaterbron kan dienen.We onderzoeken hoe we dit effluent kunnen inzetten als bron voor drinkwater, oppervlaktewater, industriewater en gietwater. 

Op dit moment vinden de onderstaande onderzoeken plaatst: 

 • onderzoek naar het hergebruik van afvalwater als gietwater en drinkwaterbron; 
 • onderzoek naar het hergebruik van afvalwater voor de aanvulling van het oppervlaktewatersysteem.

Binnen dit NAD project zullen wij deze onderzoeken gebruiken om: 

 • Interessante en kansrijke (toepassings)gebieden in kaart te brengen; 
 • Geschikte zuiveringstechnieken voor afvalwater hergebruik te selecteren; 
 • Mogelijke afnemers in kaart te brengen.

Op termijn valt onderzoek naar hergebruik van afvalwater voor industrieel proceswater ook onder de mogelijkheden. 

Minder sterke stijging van kosten van de keten 

Minimaal handhaven van de huidige kwaliteit 

 • De juiste waterkwaliteit voor de juiste toepassing 

Verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen 

 • Inspelen op lagere zoetwaterbeschikbaarheid 

Waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water 

 • Hergebruik van de effluentstromen / kringlopen sluiten 

Onderzoek naar potentiele technieken voor hergebruik zijn noodzakelijk om toekomstbestendig te blijven, de huidige kwaliteit in de waterketen te handhaven en duurzaam om te gaan met water. 

KPI KWALITEIT VAN DE WATERKETEN 

 • Effluent van de RWZI’s voldoet aan effluent-waterkwaliteitsnormen 
 • Hergebruik van zoet water 
 • Goede levering van drinkwater in het gebied 
 • Goede kwaliteit van drinkwater in het gebied 
 • Besparing drinkwatergebruik 

Op welk schaalniveau speelt het project zich af? 

 • NAD breed, De resultaten en de aanpak worden onder alle NAD partners gedeeld.

Deelnemers aan het project: 

 • Delfland 
 • Evides Waterbedrijf

Contactpersoon (trekker) 

 • Maryse Stanišić