Nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor een toekomstbestendige, duurzame waterketen ondertekend

Het Netwerk Afvalwaterketen Delfland gaat verder als Netwerk Waterketen Delfland en blijft werken aan een betrouwbare, toekomstbestendige, betaalbare en duurzame waterketen.

De twaalf gemeenten, twee drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland gaan door met hun succesvolle samenwerking. Het NAD is in 2013 begonnen als Netwerk Afvalwaterketen Delfland. In deze samenwerking zijn mooie resultaten behaald. Om deze vast te houden maar ook met het oog de uitdagingen die er nog liggen zoals klimaat en ruimtelijke ontwikkelingen, ondertekenden vijftien bestuurders op donderdag 14 januari een nieuwe bestuurlijke overeenkomst. Daarmee zetten alle partijen de samenwerking voort tot en met 2027. En dat doen zij onder de naam “NAD – Netwerk Waterketen Delfland”.

Samenwerken loont!

De 15 partijen werken samen volgens de principes van verbindend onderhandelen. Daarbij wordt rekening gehouden met de (langetermijn) belangen van alle deelnemers. Duurzame en bestendige resultaten zijn belangrijk en de deelnemers kijken over de grenzen van hun taak- en werkgebied heen naar de totale waterketen.
De doelstellingen van het Bestuursakkoord Water om kwaliteit te verbeteren en kosten te verminderen zijn op deze manier succesvol ingevuld. Het verminderen van de kwetsbaarheid blijft echter een aandachtspunt en daar zijn binnen de bestuursovereenkomst afspraken voor gemaakt. Daarbij borduren de partners graag voort op de behaalde resultaten. Zowel strategisch als tactisch en operationeel.

Zo wordt er intensief samengewerkt op gebied van rioolbeheer en -onderhoud. Dat levert tijd- en kostenbesparing op en maakt de organisaties minder kwetsbaar. Partijen maakten ook stappen in het gezamenlijk gegevensbeheer. Op basis van verbeterd en gedeeld inzicht in de keten kunnen ook betere afwegingen voor kosteneffectief beheer, onderhoud en nieuwbouw gemaakt worden. Sinds 2019 werken drie gemeenten intensief samen in één gezamenlijke onderhoudsdienst voor alle gemalen en transportleidingen voor afvalwater. Zo ontstonden mogelijkheden om het gemalenbeheer nog beter uit te voeren. Tenslotte zijn er modelstudies op zuiveringskringniveau gedaan waarmee inzicht in de werking van het totale afvalwatersysteem is vergroot.

Online ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deelnemers toasten op het samenwerken aan een betrouwbare, toekomstbestendige, betaalbare en duurzame waterketen.

Wat brengt de toekomst?

De nieuwe samenwerkingsovereenkomst beschrijft de uitvoeringsprojecten waar het NAD tot 2027 aan gaat werken. Om de resultaten te kunnen meten, zijn afspraken gemaakt over prestatie indicatoren. Deze maken deel uit van de samenwerkingsovereenkomst. Belangrijke onderwerpen in de nieuwe samenwerking:

  • Er is meer aandacht voor het leveren van een bijdrage aan klimaatadaptatie, het duurzaam omgaan met water en het sluiten van de waterketen.
  • Waterketenteams worden onderdeel van het Netwerk Waterketen Delfland. In waterketenteams werken betrokken partners op zuiveringskringniveau aan projecten.
  • Het NAD gaat medewerkers in dienst nemen om de kwetsbaarheid te verminderen. Zo worden NAD-medewerkers aangenomen die gaan werken voor het nieuwe NAD-dataplatform.
  • De langetermijnvisie van het NAD voor 2050 is, dat partijen steeds nauwer gaan samenwerken met elkaar en met andere partijen in de regio. Bekijk hier de video over deze langetermijnvisie en de projecten waar het NAD mee bezig is.

Deelnemers in het netwerk zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Lansingerland, Leidschendam-Voorburg, Maassluis, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Schiedam, Vlaardingen, Westland en Zoetermeer, Hoogheemraadschap van Delfland, Evides Waterbedrijf en Dunea.

Hans Geerse speelde zijn nieuwe versie van de NAD Blues.