Kennisbijeenkomst en jaarstart

Tijdens de kennisbijeenkomst op 26 januari doken we samen met collega’s van andere (afvalwater)regio’s en samenwerkingsverbanden de diepte in. We discussieerden over de uitdagingen in de verschillende manieren van samenwerken.

Integraal Afvalwaterketenplan Bollenstreek

Arie Janssen en Jelle de Lange (beiden van Rijnland) gaven namens het waterketencluster Bollenstreek een kijkje in hun gezamenlijke Integrale Afvalwaterketenplan (iAWKP). Dit plan is een vGRP nieuwe stijl en loopt vooruit op de invoering van de Omgevingswet. Het was voor iedereen een zoektocht naar wat je echt gezamenlijk kan doen en wat individueel moet blijven. Daarom is het plan modulair opgebouwd. Het bestaat uit een gezamenlijke beleidsmodule met maatregelen en individuele financiële modules.

Het grote voordeel van deze aanpak is dat nu op strategisch, tactisch en operationeel meer afstemming is tussen de betrokken gemeenten en het Hoogheemraadschap. Dit vergroot het systeeminzicht en zorgt er bijvoorbeeld voor dat zuiveringscapaciteit en pompcapaciteit optimaal kunnen worden benut. Het iAWKP bevat onder andere een droge voeten toets, gezamenlijke afvalwaterprognoses en gezamenlijk beleid voor omgaan met ongerioleerde lozingen. Ook hebben partijen afgesproken dat ze bijvoorbeeld samen gaan kijken naar nieuwe sanitatie en microverontreinigingen.

Alleen al door het samen een plan op te stellen, is veel geld bespaard. In de uitvoering verwacht men de komende jaren nog meer voordelen te vinden. Niet alleen op minder meerkosten, maar ook op kwaliteit en kwetsbaarheid.

Mooie doelen tijdens de borrel

Wethouder Nadine Stemerdink van Leidschendam trapte tijdens de borrel het nieuwe NAD jaar af. Lees hier haar toespraak. Wil je weten wat de NAD’ers  in 2017 voor het NAD gaan doen? Kijk dan hieronder.

Laren

De gemeente Laren -tijdens de bijeenkomst vertegenwoordigd door Anne Wietse Boer – steekt voor 1,4 miljoen euro in zowel onder- als bovengrondse voorzieningen in de openbare ruimte. Deze waterkeringen en infiltratievoorzieningen beperken de wateroverlast bij hevige regenval tot een minimum. Ze zijn slim gerealiseerd in combinatie met een geplande wegreconstructie.

Deze maatregelen zijn nog niet afdoende als het regenwater van perceeleigenaren in het riool terecht komt. Daarom zet Laren ook in op verplicht afkoppelen en op eigen terrein bergen van hemelwater. Dit zal gelden voor alle perceeleigenaren waarbij voor bepaalde situaties ontheffing mogelijk is. Voor het ondersteunen van perceeleigenaren bij het ontkoppelen stelt de gemeente ruim € 400.000,- beschikbaar.

WINNET

Wim Heijbroek van WINNET over de samenwerking binnen het Utrechtse netwerk. In 2012 – 2016 haalde men de financiële doelstelling en zijn een aantal projecten naar tevredenheid uitgevoerd. Punten van aandacht: zorg dat de deelnemers de energie erop houden; het aantonen van realisatie van de doelstelling over het geheel en per activiteit blijft lastig.