Wie doen mee

De partijen die in het Netwerk Waterketen Delfland samenwerken zijn:

De gemeenten:

 • Delft
 • Den Haag
 • Lansingerland
 • Leidschendam-Voorburg
 • Maassluis
 • Midden-Delfland
 • Pijnacker-Nootdorp
 • Rijswijk
 • Schiedam
 • Vlaardingen
 • Westland
 • Zoetermeer

De drinkwaterbedrijven:

 • Dunea
 • Evides Waterbedrijf

Waterschap:

 • Het Hoogheemraadschap van Delfland.

 

Binnen verschillende projecten werken we regelmatig samen, ook met externe partners. Waar samenwerking met andere partijen tot betere resultaten leidt, zullen we die samenwerking altijd zoeken en aangaan.

Spelregels

 1. We werken samen om te komen tot een maatschappelijk optimaal resultaat gericht op een gezonde en prettige leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de toekomst. De zorg voor de best mogelijke volksgezondheid is de basis waaruit we zijn ontstaan en dat blijft een belangrijk uitgangspunt voor ons werk in de waterketen. Waar mogelijk dragen we vanuit onze rol als assetbeheerders bij aan klimaatadaptatie en aan een duurzame inrichting van de waterketen.
 2. Wij zijn als overheden en publieke uitvoeringsorganisatie zuiver in onze verantwoordelijkheden en helpen elkaar in het realiseren van onze gezamenlijke lange termijnvisie.
 3. We vinden het vanzelfsprekend dat beleid tot stand komt door interactie tussen alle betrokken partijen.
 4. Flexibiliteit is nodig om in het huidige tijdsgewricht (dynamisch, complex) alle veranderingen een plek te kunnen geven. Dat vraagt om een adaptief beleid.

 

Wijze van samenwerken

 1. Het principe waar we mee werken is “Lokaal wat kan, regionaal wat meerwaarde heeft en efficiëntie voordeel oplevert”.
 2. We blijven de kracht van onze samenwerking benutten: van en met elkaar leren, experimenteren, ontwikkelen en uitvoeren. We zetten actief in op het delen van kennis met en tussen de medewerkers van de partners. En leren van de lessen uit andere samenwerkingsregio’s in Nederland.
 3. We stellen gezamenlijk een samenwerkingsagenda voor de regio Delfland op. We benoemen tussendoelen, monitoren voortgang en passen 2-jaarlijks de agenda aan.
 4. We willen ruimte geven aan innovaties. Het transitieteam neemt hierin het voortouw en nodigt andere partijen uit om hun inbreng te leveren. In de samenwerkingsagenda wordt hier invulling aan gegeven.
 5. Om een bijdrage te kunnen leveren aan klimaat- en ruimtelijke adaptatie, circulaire economie en verbeteren waterkwaliteit is bewustwording bij burgers en bedrijven van groot belang. Zij spelen een belangrijke rol in het realiseren van verbeteringen. We zoeken hierbij samenwerking met andere netwerken zoals bijvoorbeeld Klimaatkrachtig Delfland, CoP Klimaatadaptatie en het Convenant Klimaat adaptief Bouwen. We staan een aanpak voor die de partners ondersteunt om de bewustwording te versterken en burgers en bedrijven handelingsperspectief te bieden.
 6. We werken samen volgens de Mutual Gains Approach (MGA), waar we goede ervaringen mee hebben. Hierbij betrekken we alle stakeholders en partijen waarmee we in NAD-verband samenwerken. Dit wil zeggen dat we:
  • met elkaar onderhandelen uitgaand van wederzijds behartigen van belangen,
  • denken en werken vanuit belangen in plaats vanuit standpunten of aannames,
  • uitgaan van consensus in plaats van compromis,
  • de taart vergroten voor we hem verdelen en
  • zelf eigenaar zijn van het proces