Uitvoeringsafspraken

Samenwerkingsagenda

Als bijlage 2 is een samenwerkingsagenda opgenomen. Hierin is aangegeven op welke onderwerpen en projecten de partijen gaan samenwerken en in welke prioriteitsvolgorde zij dat gaan doen. Deze samenwerkingsagenda is het vertrekpunt voor de inhoudelijke samenwerking en de daaruit voortvloeiende projecten.

Voor de eerste twee jaar na ondertekening wordt een werkplanning opgesteld waarin staat welke samenwerkingsprojecten starten en afgerond worden, inclusief het beoogde resultaat. Zoals eerder aangegeven monitoren we de voortgang van de Samenwerkingsagenda en passen we de agenda 2-jaarlijks aan.

 

Monitoring doelen

De doelen geven richting aan de inspanningen. Waterwinst (maatschappelijke meerwaarde) ontstaat pas echt als er resultaten worden geboekt. Hiervoor gebruiken we de prestatie indicatoren (zie bijlage 4 ‘Prestatie indicatoren NAD 2027’). De voortgang wordt tweejaarlijks geëvalueerd op de bestuurlijke watertafel, voor het eerst najaar 2022. Daarna in 2024 en 2026 (zie bijlage 5 voor de ‘Doelmonitor Netwerk Afvalwaterketen Delfland 2019’overeenkomst).

 

Middelen

Resultaten met de projecten uit de samenwerkingsagenda kunnen uitsluitend worden behaald indien elke partij vooraf investeert in ambtelijke inzet en algemene externe kosten. Dat wordt hieronder uitgewerkt.

 

Ambtelijke inzet

Alle partijen stellen voldoende ambtelijke inzet en capaciteit beschikbaar voor de tijdige uitvoering van projecten uit de Samenwerkingsagenda (zie bijlage 5 voor de ‘Doelmonitor Netwerk Afvalwaterketen Delfland 2019’). Herijking van de ambtelijke inzet vindt elke twee jaar plaats in het najaar op basis van monitoring en behaalde resultaten.

Wat betreft de inzet in uren en de bijbehorende kosten geldt dat:

  • de beoogde werkzaamheden allemaal passen binnen de kerntaken,
  • in de begroting en de gemeentelijke rioleringsplannen rekening wordt gehouden met de kosten van de NAD-projecten, en dat
  • iedereen zijn verantwoording neemt door te melden wanneer er knelpunten naar voren komen. Dan kunnen we met elkaar kijken naar oplossingen.

 

Algemene externe kosten

Partijen stellen een bijdrage voor algemene externe kosten beschikbaar volgens onderstaande verdeelsleutel:

Inwoneraantallen per gemeente 1/1/2020 opgave CBS[1] % bijdrage Bijdrage
2021 en 2022
Bijdrage
vanaf 2023
10.000 – 50.000 inwoners
Midden-Delfland (19.344) 2,5 € 4.750, – € 3.000, –
Maassluis (33.216) 2,5 € 4.750, – € 3.000, –
50.000 – 70.000 inwoners
Rijswijk (54.432) 5 € 9.500, – € 6.000, –
Pijnacker-Nootdorp (55.329) 5 € 9.500, – € 6.000, –
Lansingerland (62.396) 5 € 9.500, – € 6.000, –
70.000 – 150.000 inwoners
Vlaardingen (73.445) 7 € 13.300, – € 8.400, –
Leidschendam – Voorburg (76.553) 7 € 13.300, – € 8.400, –
Schiedam (78.739) 7 € 13.300, – € 8.400, –
Delft (103.659) 7 € 13.300, – € 8.400, –
Westland (110.357) 7 € 13.300, – € 8.400, –
Zoetermeer (125.283) 7 € 13.300, – € 8.400, –
>150.000 inwoners
Den Haag (545.163) 10 € 19.000, – € 12.000, –
Waterschap      
Hoogheemraadschap van Delfland 14 € 26.600, – € 16.800, –
Drinkwaterbedrijven      
Dunea 7 € 13.300, – € 8.400, –
Evides Waterbedrijf 7 € 13.300, – € 8.400, –
Totaal 100% € 190.000, – € 120.000, –

De cijfers worden jaarlijks geïndexeerd (https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83131ned).

Wat financieren partijen hieruit?

De algemene externe kosten worden vastgesteld op € 190.000 per kalenderjaar met jaarlijkse indexatie volgens CBS-prijsindex. Hiermee financieren partijen voor € 120.000 de proceskosten voor het netwerk en het werkbudget voor de netwerk- en kennisbijeenkomsten en de NAD-middelen zoals website, nieuwsbrieven en gezamenlijke communicatiemiddelen. En voor € 70.000 financieren partijen in 2021 en 2022 de inhuur van een NAD-medewerker voor het gezamenlijk gegevensbeheer (NAD-Dataplatform). Na 2022 evalueren we de manier van financiering.

Projecten kennen hun eigen financiering en onderlinge verdeelsleutels. Mocht blijken dat alle partners een specifiek project willen uitvoeren, kan hiervoor extra financiering uit het NAD-budget worden aangevraagd.

Herijking van de algemene externe kosten vindt elke twee jaar plaats in het najaar op basis van monitoring en behaalde resultaten (prestatie indicatoren).

Voorts spreken partijen af dat:

  1. De verdeelsleutel geldt voor de looptijd van de overeenkomst;
  2. De gemeente Pijnacker-Nootdorp optreedt als administrateur;
  3. De ambtelijke administrateur van Pijnacker-Nootdorp verzorgt, in overleg met het kernteam, de jaarlijkse begroting en jaarrekening.
  4. Besluitvorming over begroting en jaarrekening loopt via het reguliere begrotingsproces van de partners. Het kernteam NAD stelt de begroting vast in overleg met de contactpersonen.

[1] https://opendata.cbs.nl/statline/?dl=16D63#/CBS/nl/dataset/70072ned/table