Slotbepalingen

 1. Partijen stemmen in met de “Samenwerkingsagenda Waterketen Delfland”. Deze Samenwerkingsagenda is als bijlage 2 bij deze overeenkomst opgenomen.
 2. Partijen kunnen uitsluitend op basis van unanimiteit de overeenkomst en de samenwerkingsagenda tussentijds aanpassen.
 3. Knelpunten, interpretatiekwesties, geschillen en onvoorziene omstandigheden inzake de tekst van deze overeenkomst worden opgelost volgens de escalatieladder:
  1. het kernteam;
  2. de regiegroep;
  3. de Bestuurlijke Watertafel.

Elk gremium van deze escalatietrede streeft naar een gemotiveerd advies binnen 6 weken na eerste melding. Besluiten aan de Bestuurlijke Watertafel zijn adviezen aan de betrokken bestuurders.

 1. Wil een partij deelname aan deze overeenkomst beëindigen voordat de looptijd eindigt, dan worden op dat moment nadere afspraken gemaakt over de opzegtermijn, eventuele overdracht van kennis en informatie en de financiële afwikkeling.
 2. Uitvoeringsvragen binnen een project worden door de bij het betreffende project direct betrokken partijen zelf opgelost.