Samenwerking voortzetten

Ondergetekenden spreken af om de bestaande samenwerking in de waterketen ook na 2020 voort te zetten. Zij gaan de gestelde uitdagingen zo adequaat mogelijk aan:

  • realiseren waar mogelijk kwalitatieve ‘waterwinst’ (maatschappelijke meerwaarde) voor alle inwoners en bedrijven in de gemeenten en het beheergebied
  • beperken de kostenstijging waar dat kan.

Het Netwerk Waterketen Delfland werkt op de korte termijn (2027) aan:

  • Een minder sterke stijging van kosten van de keten. De kosten moeten in verhouding zijn tot de maatschappelijke meerwaarde (waterwinst) die we creëren.
  • Het minimaal handhaven van de huidige kwaliteit van de dienstverlening en de performance van de deelnemers in de waterketen.
  • Het waar mogelijk een bijdrage leveren aan klimaatadaptatie en duurzaam omgaan met water (sluiten kringloop)
  • Het verminderen van de kwetsbaarheid en toekomstbestendig maken van de waterketen, met oog voor circulariteit, duurzaamheid en de ruimtelijke ontwikkeling in het gebied.

Daarvoor spreken we het volgende af:

  • Partijen bouwen voort op eerder behaalde samenwerkingsresultaten, zoals het gezamenlijk formuleren van een gezamenlijk format voor rioleringsplannen, het gezamenlijk aanbesteden van werkzaamheden en het delen van kennis en informatie. Projecten waar aan wordt gewerkt, zijn opgenomen in de Samenwerkingsagenda (bijlage 2).
  • Partijen geven ruimte om te komen tot de maatschappelijk meest gewenste oplossingen; organisatiegrenzen staan die oplossingen niet in de weg.
  • De prestatie indicatoren vanuit de Samenwerkingsovereenkomst 2013 blijven gehandhaafd (Kosten, Kwaliteit, Kwetsbaarheid). Voor deze prestatie indicatoren worden de huidige waarden en de na te streven waarden voor eind 2027 vastgesteld (zie bijlage 4, ‘Prestatie Indicatoren NAD 2027’).
  • Partijen zorgen voor draagvlak binnen de organisaties, voldoende kennis, personele capaciteit en competenties om dit aan te pakken.