Organisatie

Gezamenlijke bestuurlijke koersbepaling en verantwoording vindt plaats in het bestaande overleg genaamd: de Bestuurlijke Watertafel.

In de regiegroep ontmoeten de bestuurlijke ambassadeurs en programmamanagers van de verschillende netwerken die nauw samenwerken elkaar. Samen met de bestuurders in de regiegroep bereiden zij de Bestuurlijke Watertafel voor. Op deze manier ontstaat bestuurlijke synergie tussen de verschillende netwerken.

Het (ambtelijk) kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken zoals het faciliteren van het netwerk, het voorbereiden van bestuurlijke besluitvorming en de gezamenlijke verantwoording (zowel inhoudelijk als financieel). Bij dit laatste wordt het kernteam ondersteund door de ambtelijk administrateur van Pijnacker-Nootdorp. Een procesmanager organiseert, spreekt partijen aan op de voortgang van de projecten uit de samenwerkingsagenda (en rapporteert daarover) en functioneert als voorzitter van het kernteam. In het kernteam zijn gemeenten, het hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijven vertegenwoordigd. Gemeente Pijnacker-Nootdorp verzorgt het secretariaat van het NAD.

Het transitieteam houdt ons scherp voor wat betreft de lange termijn opgaven voor het NAD. De teamleden geven aan welke stappen gezet moeten worden om de Langetermijnvisie te realiseren. Ze spotten kansen en brengen partijen bij elkaar. Het transitieteam faciliteert en denkt waar mogelijk mee in projecten om het verschil te maken in het omgevingsbewustzijn, op het gebied van innovatie en het bewaken van het pad om naar de Langetermijnvisie toe te werken.

Van OAS naar Waterketenteam binnen het NAD

Sinds 2008 zijn partijen die hun afvalwater afvoeren naar de AWZI De Groote Lucht georganiseerd in de Optimalisatie Studie Afvalwatersysteem De Groote Lucht (OAS DGL). Dit samenwerkingsverband is sinds 2012 gerelateerd aan het NAD. Daarnaast is in 2019 gestart met OAS-Harnaschpolder/Houtrust, en loopt er een innovatief gietwaterproject binnen de zuiveringskring van De Nieuwe Waterweg. Deze samenwerkingsverbanden vormen een belangrijke en geschikte basis voor de lokale uitwerking van de samenwerkingsafspraken voor de periode 2021-2027 in NAD-verband.

Aangezien deze samenwerkingsverbanden verder gaan dan het uitvoeren van een optimalisatiestudie is het goed om de benaming hier ook op aan te passen. Als we het NAD als regionaal samenwerkingsverband beschouwen kunnen we een OAS als lokaal zien. Dit betekent dat we de samenwerking in OAS-verband wijzigen naar lokale Waterketenteams.

Waterketenteams worden ingezet voor de uitwerking van afspraken op zuiveringskring niveau.

De Waterketenteams zetten zich in voor de uitwerking per zuiveringskring van de initiatieven uit de Samenwerkingsagenda (bijlage 2). Partners aangesloten bij het NAD werken zo in een waterketenteam samen aan projecten waar zij een belang hebben binnen de betreffende zuiveringskring.

De organisatie van de waterketenteams is als volgt:

Per waterketenteam is, bij meerdere projecten, een procesmanager verantwoordelijk voor de voortgang en uitvoering van de afspraken. Indien slechts 1 project, dan is uiteraard de projectmanager hiervoor verantwoordelijk. De waterketenteams worden ondersteund door een secretaris. De waterketenteams rapporteren aan het Kernteam van het NAD.