Ontwikkelingen

Sinds 2013 beïnvloeden verschillende belangrijke ontwikkelingen het werken richting een waterketen. Denk dan bijvoorbeeld aan klimaatverandering, toename van de bevolking, ruimtelijke ontwikkelingen, drukte in de ondergrond, energietransitie, circulaire economie, waterkwaliteit en de aanvullingen op het Bestuursakkoord Water (BAW). Zie bijlage 3 ‘Ontwikkelingen’ voor een uitgebreide beschrijving van de ontwikkelingen.

In deze Bestuurlijke Overeenkomst geven we richting aan deze ontwikkelingen en de onderlinge samenwerking.

Het gaat daarbij om:

  • het voortzetten van de bestaande samenwerking en
  • deze samenwerking verbreden om vanuit de waterketen bij te dragen aan de in bijlage 3 geschetste ontwikkelingen.

Hoe we dat gaan doen weten we nog niet precies. Dat leren we al werkend, juist door ook verbinding te zoeken met andere netwerken, partijen en actoren die de nieuwe ontwikkelingen trekken of een rol kunnen spelen bij het realiseren van onze lange termijnvisie.

De projecten waarmee we deze Bestuurlijke Overeenkomst uitvoeren staan beschreven in de samenwerkingsagenda (Zie bijlage 2).

Belangrijke projecten waarmee we gaan beginnen zijn: onderzoek naar mogelijkheden om medewerkers NAD brede taken te laten uitvoeren (werkend voor alle partijen), gezamenlijk informatie op orde (NAD Dataplatform), gezamenlijke visie op beheer en assetmanagement, stresstesten per zuiveringskring, het project ontkoppelen en sponswerking en het ontwikkelen van een visie Waterketenbedrijf 2040.