Langetermijnvisie

Ondergetekenden, -gemeenten, hoogheemraadschap en drinkwaterbedrijven in het beheergebied van Delfland – onderschrijven nog steeds de lange termijnvisie zoals door alle organisaties bestuurlijk vastgesteld en ondertekend op 8 december 2014 tijdens de Bestuurlijke watertafel.

Lange termijnvisie 2050; vastgesteld op 8 december 2014
De afvalwaterketen ontwikkelt richting een watercyclus waarbij alle partijen het fysieke systeem centraal stellen. Dat vraagt om samenwerking met verschillende partijen zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en particuliere initiatieven. De samenwerkende partners laten zich inspireren door verdienmodellen en gaan flexibel en transparant om met investeringen. Gemeenten en Hoogheemraadschap zullen vanuit NAD steeds nauwer met elkaar gaan samenwerken richting één kader stellende en faciliterende maatschappelijke onderneming die regie houdt op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus, maar ruimte laat voor initiatief en innovatie.

Actualiseren lange termijnvisie

Deze lange termijnvisie is gericht op een duurzame, toekomstbestendige watercyclus die ook bijdraagt aan het realiseren van de transitieopgaven Klimaatadaptatie, Energie en de verbetering van de waterkwaliteit.

In de samenwerkingsagenda (bijlage 2, ‘Samenwerkingsagenda NAD 2021 – 2027’) is opgenomen dat de partijen onderzoeken op welke punten de lange termijnvisie uit 2014 een actualisatie vraagt, met daarbij opgenomen een voorschot op een geactualiseerde lange termijnvisie.

Dit voorschot op een geactualiseerde lange termijnvisie is ook verbeeld in een nieuwe tekening. Het is feitelijk een update van de visieplaat uit 2015. Deze is als bijlage 6 bij deze Bestuurlijke Overeenkomst opgenomen.

Uitleg bij de verbeelding van de langetermijnvisie